Polityka prywatności

INT TECHNICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, pod adresem ul. Kochanowskiego 39, 33 – 100 Tarnów wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000349516, NIP 993-06-06-747, Regon 1211113615; VAT PL9930606747, BDO 0000131102, Kapitał Zakładowy 50000,00 zł, e-mail: biuro@int-technics.pl, https://www.int-technics.pl/

Ochrona prywatności naszych Klientów, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego portalu miały poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu wynikającego z przeświadczenia, że reguły polityki prywatności gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zgodnie z deklarowanym celem i chronią je przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa w zakresie prywatności, w tym wdrożona polityka ochrony danych, to dla nas więcej niż tylko obowiązek wynikający z norm prawnych, wszak to także wyraz jakości oferowanych usług.

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Więcej informacji na temat Administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Pragniemy poinformować, że w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej, Administrator może poprosić Cię o udostępnienie danych osobowych w celu zarejestrowania się w internetowym portalu przedsiębiorstwa jako formy zmierzającej do zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej przedmiot oferty, w tym ustalenia warunków niezbędnych do realizacji umowy. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane wykorzystamy wyłącznie w celach kontaktowych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, lub inne dane o ile okażą się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce i klauzuli informacyjnej odnośnie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a za wyraźną zgodą także przesyłanie informacji marketingowych.

Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane również operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszego serwisu możesz pobierać prezentowane w nim materiały wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez administratora nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć.

Portal wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowaniu portalu do potrzeb użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu oraz dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

Dodatkowo nasz serwis może korzystać z wtyczek portali społecznościowych takich jak Google, Facebook, Twitter oraz innych aplikacji typu Google Analytics i Google CSE, które ustawiają i przetwarzają pliki „cookies” zgodnie z własną polityką prywatności.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisany powyżej sposób, ma możliwość skonfigurowania ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może je również osobiście usunąć wykonując właściwe działania przy pomocy swojego komputera. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza także tzw. dane eksploatacyjne tj. dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu obejmujące oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o których mowa powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z serwisu, informacje o skorzystaniu przez użytkownika z serwisu. Dane eksploatacyjne są przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i świadczenia i rozwijania serwisu. Dane eksploatacyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora, zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy, przy czym na gruncie obowiązujących przepisów Administrator może zostać zobowiązany do wydania danych eksploatacyjnych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Powyższe zasady mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na portalu w zakładce polityka prywatności. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Administratora korzystając z danych podanych w zakładce kontakt.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).